За да се свържете с нас, можете да го направите на телефон: 02/9 587 487

GSM: 0889 26 00 40; 0896 83 58 50; 0879 26 00 45
E-mail: office@avalon52.com

на адрес: София, 1612, ж.к. „Белите брези” ул. „Лерин” № 21

или да използвате контактната форма:

ЕЛЕКТРОННО ЗАПИСВАНЕ за предстоящи курсове по желана  от Вас специалност 

НОВО
„Агроекология, климат и опазване компонентите на околната среда”
„АВАЛОН-52” ЕООД организира курсове по <b>„Агроекология, климат и опазване компонентите на околната среда”</b> за земеделски производители, които имат одобрени проекти и са длъжни до края на втората година от реализацията им, да са изкарали този курс. Обучението е 18 часа и се провежда в района по местоживеене, цена - за един курсист е 210 лв. Програмата за обучение, както и Удостоверението за успешно завършен курс , отговарят на изискванията на всички схеми за плащане по различни мярки от Програмата за развитие на селските райони.
НОВО
4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти
При изпълнението на подадените и одобрени проекти по мярка <b>4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти</b>, е желателно работещите в предприятието, спечелило проекта, да могат да представят Удостоверение за преминало обучение по дейността, която извършват. „Авалон-52“ ЕООД предлага обучения за професионално направление <b>„ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“, код 541, за професиите ТЕХНИК И ОПЕРАТОР, по следните специалности:</b></p> <ul> <li>Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи;</li> <li>Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;</li> <li>Производство и преработка на мляко и млечни продукти;</li> <li>Производство на месо, месни продукти и риба;</li> <li>Производство на консерви;</li> <li>Производство на алкохолни и безалкохолни напитки;</li> <li>Производство на захар и захарни изделия;</li> <li>Производство на тютюн и тютюневи изделия;</li> <li>Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла;</li> </ul> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Професии</strong></td> <td><strong>Специалности</strong></td> </tr> <tr> <td>Хлебар –сладкар</td> <td>Производство на хляб и хлебни изделия;<br /> Производство на сладкарски изделия<br /> Декорация на сладкарски изделия</td> </tr> <tr> <td>Техник - технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост</td> <td>Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост</td> </tr> <tr> <td>Работник в хранително-вкусовата промишленост</td> <td>Хранително-вкусова промишленост</td> </tr> <tr> <td>Техник - технолог по качеството на храни и напитки</td> <td>Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки</td> </tr> </tbody> </table> <p>
НОВО
„Авалон-52“ ЕООД организира курсове от 150 часа за кандидатите по мерките:
„Авалон-52“ ЕООД организира курсове от 150 часа за кандидатите по мерките:<br /> <b>6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители;</b><br /> <b>6.4.2. Инвестиции в подкрепа на земеделски дейности по тематична програма за развитието на малки стопанства.</b></p> <p>Курсът е от 150 часа – теория и практика и се провежда в населеното място, където има желаещи да преминат през специализирано обучение за всички професии специалности от <b>РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ЛОЗАРОВИНАРСТВО, СЕЛСКО-СТОПАНСКА ТЕХНИКА, АГРОЕКОЛОГИЯ, КИНОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.</b></p> <p>Младите фермери на възраст до 40 години, както и младите земеделски стопани, чиито производства са регистрирни преди 5 години, могат да се включат в предпочитаната от тях форма обучения – групова, самостоятелна, индивидуална.<br />