ОТГОВОРИ НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Всеки желаещ, може да се квалифицира и преквалифицира, да премине през курсове за обучение, без горна граница за възраст.

За различни степени на обучение се изисква различно входящо образование:

I степен – начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване;

II степен – завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

III степен – средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;

Електронно запитване