140 Професии
„Авалон-52“ предлага обучение по 140 професии с всичките им 325 специалности.
40 +
С Авалон-52 придобивате ПРАВОСПОСОБНОСТ за:
Всички видове земеделска и горска техника;
Всички степени за всички видове кранове и котли;
Всички степени за квалификация на асансьорни техници.
8+
Авалон-52 организира курсове за осемте КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
Комуникиране на майчин език;
Комуникиране на чужди езици;
Компютърни умения; Обучение как да учим;
Инициативност и предприемчивост;
Социални и граждански компетенции;
Културни познания;
Математически умения и познания за науката и технологиите.

Ново

"АВАЛОН-52" ЕООД НАБИРА БЕЗРАБОТНИ И РАБОТЕЩИ ЛИЦА ОТ
СОФИЯ – ГРАД, СОФИЯ-ОБЛАСТ, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И БЛАГОЕВГРАД за безплатно обучение по предприемачество и малък и среден бизнес. На успешно завършилите курса от 80 часа, БЕЗПЛАТНО ще им бъде регистрирана собствена фирма.
Справки и запитвания: 02/9 587 487; GSM: 0889 26 00 40; 0896 83 58 50;
0879 26 00 45; E-mail: office@avalon52.com

„Авалон-52“ е лицензирана от БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ да провежда обучения за:

УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  – Заповед № РД 11-484 / 21.03.2015 г.

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ – Становище Изх. № 7701- ИД / 23.12.2016 г.

ПРОБОВЗЕМАЧ–ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ СУРОВО МЛЯКО–Становище Изх.№7699-ИД/23.12.2016 г.

„Авалон-52” провежда курсове от 150 часа по всички  селскостопански  специалности в:  животновъдството, растениевъдството, агроекологията, фермерството, лозаровинарството и ветеринарната медицина.

 

За получаване на субсидии в земеделието „Авалон-52“ предлага специализирано обучение по различни специалности, за схемите:

 • Млади фермери;
 • Млади земеделски стопани;
 • Директни плащания, съгласно Наредба 5 от 27.02.2015 г.;
 • Единно плащане на площ;
 • Преразпределително плащане;
 • Преходна национална помощ;
 • Зелени директни плащания
 • Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваемите земи с орнитологично значение – на  зимуващите черногуша и белочела гъски;
 • Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)
 • Контрол на почвената ерозия;
 • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
 • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.

„Авалон-52”

„Авалон-52“ организира  по местоживеене  специализирани курсове  по

Растителна защита –  чл. 85 от Закона за защита на растенията ,

„Агроекология , климат и опазване на околната среда”,

„Биологично земеделие”, „Биологично животновъдство”, „Биологично растениевъдство”,

„Хуманно отношение към животните“ ,

„Пробовземач – за придобиване на право да вземат млечни проби от фермите“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ  В  ОБУЧЕНИЕ: 

 1. Заявление – по образец / определете от къде може да го изтегли/
 2. Лична карта – Копие от документа за самоличност /лична карта / – данните се вписват в издаваното Свидетелство/Удостоверение;
 3. Копие от диплома за завършено основно/средно образование / ако има и други дипломи или сертификати за квалификация / ;
 4. Медицинско свидетелство от личен лекар – с уточнението, че здравословното състояние дава възможност да се упражнява желаната специалност;
 5. Актуална снимка – формат за лична карта – 3 бр. – за издаване на свидетелство; 1 бр. за издаване на удостоверение;
 6. Удостоверение – Документ, който удостоверява, че лицето упражнява или е практикувало тази специалност – ако разполага с такъв;  За земеделски производители – копие от Регистрацията за земеделски производител.
 7. Служебна бележка – Платена такса за обучение в банкова сметка на Авалон-52 . Таксите се превеждат само по банков път.
Image module
380+
„Авалон-52“ е провел 380 курса, в които са обучени 3 930 курсисти
1040+
Издадени са 1040 Свидетелства;
180 сертификата
2920+
1760 Удостоверения;
980 – Удостоверения на ДФЗ по ПРСР;

Растениевъдство и животновъдство

„Авалон-52”

Организира  по местоживеене  специализирани курсове  по направление Растениевъдство и животновъдствo.

Избери специалност
Image module

Предстоящи курсове

Предстоящи курсове. При набиране 15-20 души курсът се организира в населеното място, от където са курсистите. Удостоверението за преминало обучение , съобразено с мярката за която кандидатствате, Ви дава предимство при класиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Април / Май / Юни
Април / Май / Юни
Хуманно отношение към животните
Април / Май / Юни
Растителна защита

Април / Май / Юни
Агроекология, климат и опазване на околната среда
Запиши се за предстоящ курс

Лицензирани специалности

„Авалон-52”

Организира  по местоживеене  специализирани курсове  по Растителна защита –  чл. 85 от Закона за защита на растенията ;

„Агроекология, климат и опазване на околната среда”,  

„Биологично земеделие”,

„Биологично животновъдство”,

„Биологично растениевъдство”,

„Хуманно отношение към животните“ ,

Пробовземач – за придобиване на право да вземат млечни проби от фермите“.

Избери специалност
АВАЛОН – 52 организира фирмени обучения, по заявка. Програмата на бутиковите курсове се създава индивидуално за съответната организация, съобразена със специфичните изисквания на НАПОО и на фирмените цели на компанията заявител.
АВАЛОН – 52 провежда обучения като подизпълнител при реализация на спечелени работодателски проекти към Агенцията по заетостта.
АВАЛОН – 52 организира и провежда обучение с ваучери по програмите на Агенцията по заетостта. При обявяване на набирателна кампания на Агенцията по заетостта, от „Авалон-52“ ЕООД можете да получите попълнени образци на документи за кандидатстване и помощ за подаването им в местните Бюра по труда.

Авалон-52 организира курсове за  „ Биологично земеделие”  по мярка 12 на Програмата за развитие на селските райони. Програмата за обучението  от 30 часа, според изискванията на мярката,  е на тема :„Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство”. Курсовете се провеждат  в населеното място, където се сформира група не по-малка  от 30 души. Удостоверението за завършен курс  осигурява предимство на кандидатите за „Биологично растениевъдство” , „Биологично животновъдство” или  „Биологично пчеларство”. Работещите по мярка 12 „Биологично земеделие” и по под мярка „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие” са задължени до 31.12 на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане, да са изкарали курс „Биологично земеделие” .

Авалон-52 организира курсове по  „Агроекология, климат и опазване на околната среда” за земеделски производители и всички, които се интересуват от този вид квалификации. Обучението е 18  часа и се провежда в района по местоживеене. Програмата за обучение, както и удостоверението  за успешно завършен курс , отговарят на изискванията на всички схеми за плащане по  различни мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Удостоверението за завършен курс , издадено от Авалон-52 е в пакета документи за кандидатстване за плащане по схемите:

Млади фермери;

Млади земеделски стопани;

Директни плащания, съгласно Наредба 5 от 27.02.2015 г.;

Единно плащане на площ;

Преразпределително плащане;

Преходна национална помощ;

Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваемите земи с орнитологично значение – на  зимуващите черногуша и белочела гъски;

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)

Контрол на почвената ерозия;

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство

Проектозакона за храните предвижда фирмите – производители и търговци на храни да имат на щат специалист по „Качество и безопасност на храни и напитки“. Обучението е 960 часа – теория и практика и се провежда в населеното място, където се сформира група не по-малка  от 15 души. Програмата за обучение, както и Свидетелството за успешно завършен курс , се признават от контролната институция – Българската агенция по безопасност на храните.

Авалон-52 организира курсове по всички специалности и за различните правоспособности  по Горско стопанство. Предлагат се две форми на обучение: сформиране на група  или самостоятелна форма на обучение.

Законът за горите, чл.116, ал./1/ задължава държавните предприятия и общините да сключват договори за добив и продажба на дървесина само с фирми, които притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина. Едно от изискванията за сретификация на фирмата е, персоналът да е преминал обучение за дейността, която извършва.

За да се сдобиете със сертификат по едно от трите основни международно признати направления:

устойчиво управление на гори

контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти

качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги

служителите и работниците трябва да представят документ за професионална квалификация за длъжността, на която работят.

Фирма Авалон-52  провежда обучение по следните специалности:

Техник лесовъд – специалности: Горско и ловно стопанство; Горско стопанство и дърводобив

Техник механизатор – специалност: Механизация на горското стопанство

Механизатор на горска техника – специалност: Механизация на горското стопанство

Лесовъд – специалност: Горско стопанство

Дивечовъд  -специалност: Горско и ловно стопанство

Работник в горското стопанство – специалности: Лесокултурни дейности; Дърводобив; Дивечовъдство, Билкарство.

Техник-рибовъд – специалност – Рибовъдство

Техник промишлен риболов и аквакултури – специалност – Промишлен риболов и аквакултури

Рибовъд – специалност – Рибовъдство

Работник в рибовъдството – Рибовъдство

Икономика на горското стопанство

Оперативно счетоводство

Контакти

София п.к.1612; ж.к.“Красно село“ , ул.“Лерин“ № 21, вх.“Б“, ет.V, ап.29

Свържете се с нас на

E-mail
office@avalon52.com;
b_kosateva@abv.bg
тел. 02/ 9 587 487  GSM: 0889 26 00 40; 0896 83 58 50; 0879 26 00 45

Запитване онлайн

*

*

*